Kierunki badań

    Podstawowa problematyka badań, prowadzonych w Zakładzie  Geoturystyki
i Geologii Środowiskowej w ramach długofalowego tematu pt. "Potencjał geoturystyki w środkowej Polsce - rozpoznanie, ochrona i upowszechnienie walorów geośrodowiska”, obejmuje następujące zagadnienia:

 • Rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych rozwoju geoturystyki
  w świetle badań geozasobów środkowej Polski
 • Geoturystyczne obszary recepcyjne środkowej Polski a inne obszary tego typu w Polsce – analiza porównawcza uwarunkowań przyrodniczych i potencjału rozwoju
 • Waloryzacja georóżnorodności wybranych regionów Polski, zwłaszcza
  w planowanych geoparkach
 • Opracowanie strategii wykorzystania zasobów naturalnych i dziedzictwa abiotycznego w rozwoju geoturystyki obszaru badań
 • Zainicjowanie działań mających na celu utrzymanie i zagospodarowanie obszarów naturalnych, chronionych i krajobrazów (w tym obszarów eksploatacji surowców skalnych, czynnych i nieczynnych kamieniołomów), należących do dziedzictwa przyrodniczego
  i kulturowego regionu (istniejąca od wieków tradycja górnicza)
 • Ochrona in situ geowalorów szczególnie ważnych w kontekście wartości poznawczych, edukacyjnych i geoturystycznych (geostanowisk, np.: wywierzysk, jaskiń, dolin i przełomów rzecznych, jarów, wychodni skał podłoża)
 • Wsparcie ochrony geowalorów ex situ ważnych w kontekście wartości poznawczych, edukacyjnych i geoturystycznych (geostanowisk, np. skandynawskich głazów narzutowych zgromadzonych w lapidariach)
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi
  i przedsiębiorcami bezpośrednio zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej (ze strony wykonawców projektu poprzez np. merytoryczną pomoc
  w powstaniu/poszerzeniu/aktualizacji oferty edukacyjnej [foldery, ulotki, tablice informacyjne] centrów edukacji ekologicznej
  i (geo)turystycznej, w tym geoparków)
 • Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych (np. wsparcie merytoryczne budowy/modernizacji/ aktualizacji małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych i innych cennych z punktu widzenia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przed nadmierną
  i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa ścieżek dydaktycznych/ geoturystycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń itp.)
 • Włączenie się w lokalne i ponadregionalne kampanie promocyjne
  i informacyjne oraz imprezy masowe o charakterze proekologicznym
 • Wdrożenie działań i promocja postaw prowadzących do podniesienia jakości środowiska naturalnego
 • Rozwój młodej kadry naukowej
 • Propagowanie działań mających na celu podniesienia świadomości znaczenia nauki w społeczeństwie
 • Wydanie drukiem opracowań geoturystycznych wybranych szlaków turystycznych (m.in. Gór Świętokrzyskich) oraz przygotowanie (także
  w wersji elektronicznej) przewodników geoturystycznych
 • Przygotowanie kolejnych monografii z cyklu „Atrakcyjność geoturystyczna wybranych dolin rzecznych Gór Świętokrzyskich/Regionu Świętokrzyskiego”

Więcej w zakładkach pracowników.