Małgorzata Ludwikowska-Kędzia

MAŁGORZATA LUDWIKOWSKA-KĘDZIA

e-mail: mlud@ujk.kielce.pl

tel: 41 349 6411

pokój: III piętro, nr 345

 

   

Problematyka badawcza

geomorfologia fluwialna, peryglacjalna i glacjalna

geologia i stratygrafia osadów czwartorzędu

geoturystyka


●Rozwój rzeźby fluwialnej Gór Świętokrzyskich w czwartorzędzie

● Metodyka badań osadów czwartorzędowych

● Potencjał geoturystyczny Gór Świętokrzyskich

Projekty badawcze (badania statutowe i własne)

Ewolucja dolin rzecznych Gór Świętokrzyskich w czwartorzędzie:
- zróżnicowanie litofacjalne i stratygrafia osadów holoceńskiego dna doliny rzeki Belnianki w Górach Świetokrzyskich,
- wiek i cechy litofacjalne nadzalewowych teras rzecznych dolin rzek świętokrzyskich,
- „antropogeniczna faza morfogenezy holoceńskiej” w rozwoju dolin rzecznych Gór Świętokrzyskich – zapis w rzeźbie i osadach

Przyrodnicze i antropogeniczne warunki funkcjonowania środowiska wodnego na Wyżynie Małopolskiej z uwzględnieniem potrzeb jego zagospodarowania


Granty
- Budowa i pozycja stratygraficzna systemu poziomów dolinnych i teras w dolinach rzek centralnej i SE części Gór Świętokrzyskich (na tle uwarunkowań morfostrukturalnych i tektonicznych podłoża paleozoicznego). N N306 129337, MNiSW, 2009-2012, kierownik

- Mechanizm wypełniania den dolin rzecznych w późnym glacjale i holocenie w Regionie Świętokrzyskim (na przykładzie doliny rzeki Belnianki w Górach Świętokrzyskich) 6P20200507, KBN, 1996-1998, kierownik

- Geochronologia górnego czwartorzędu Polski – chronostratygrafia aluwiów i form fluwialnych, 6P04E02610, KBN, 1996-1998, wykonawca (kierownik – Anna Pazdur, Leszek Starkel)

- Wartości przyrodnicze rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi i problem ich skutecznej ochrony, 6P04G02612 KBN, 1997-1999, wykonawca (kierownik – Sławomir Żurek)

Wybrane publikacje: 

Pawelec H., Ludwikowska-Kędzia M., 2015. Micromorphological interpretation of relict periglacial slope deposits - case study from the Holy Cross Mountains, Poland. Permafrost and Periglacial Processes. DOI: 10.1002/ppp.1864.

Ludwikowska-Kędzia M., Pawelec H., 2014. Depositional environment of the glacigenic deposits from the Holy Cross Mountains (Poland) – interpretation based on macro- and microstrukture analyses. Geological Quarterly, 58 (4): 807–826.

Wachecka-Kotkowska L., Ludwikowska-Kędzia M., 2013 – Heavy-mineral assemblages from fluvial Pleniglacial deposits of the Piotrków Plateau and the Holy Cross Mountains - a comparative study. Geologos 19,1-2: 131-146.

Ludwikowska-Kędzia M., 2013 – The assemblages of transparent heavy minerals in Quaternary sediments of the Kielce-Łagów Valley (Holy Cross Mountains, Poland). Geologos 19,1-2: 95–129.

Ludwikowska-Kędzia M., Wiatrak M., 2013. Atrakcyjność geoturystyczna doliny górnej Łagowicy. Propozycja trasy geoturystycznej. Instytut Geografii UJK w Kielcach. Kielce. 1-112.

Kubala-Kukuś, A., Ludwikowska-Kędzia, M., Banaś, D., Braziewicz, J., Majewska, U., Pajek, M., Wudarczyk-Moćko J., 2012. Application of the X-ray fluorescence analysis and X-ray diffraction in geochemical studies of the Pleistocene tills from Holy Cross Mountains. Radiation Physics and Chemistry 93, 92-98.

Ludwikowska-Kędzia, M., Pawelec, H., 2011 – Osady glacigeniczne w rejonie Mąchocic Kapitulnych. (Glacigenic sediments near Mąchocice Kapitulne]. (w:) Ludwikowska-Kędzia M., Wiatrak M., (red). Geologia i geomorfologia Regionu Świętokrzyskiego. Instytut Geografii UJK, Kielce, 71-87.

Mycielska-Dowgiałło E., Ludwikowska-Kędzia M., 2011. Alternative interpretations of grain-size data from Quaternary deposits. Geologos, 17 (4): 189–203.

Ludwikowska-Kędzia M., Wiatrak M., 2010. Obiekty geoturystyczne w dolinie Łagowicy na odcinku Łagów-Ruda. (w:) Zawadzka B., (red). Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce: 163-180.

Ludwikowska-Kędzia M., Koper K., 2010. Potencjał geoturystyczny kamieniołomu Zachełmie koło Zagnańska (Góry Świętokrzyskie) – perspektywy jego wykorzystania. Zeszyty Naukowe WSPR, Seria Geograficzno-Turystyczna nr 3, z.4, 149-174. Ludwikowska-Kędzia M., Nita M., Hadamik Cz., 2009. Średniowieczne osadnictwo i gospodarka w dolinie Łagowicy pod Łagowem (Góry Świętokrzyskie) (w:) Domańska L., Kittel P., Forysiak J., (red). Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. Środowisko – Człowiek - Cywilizacja, tom.2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 245-256.

Ludwikowska-Kędzia M., Olszak I., 2009. Litologia i stratygrafia peryglacjalnych osadów stokowych Pasma Bielińskiego w rejonie Huty Starej Koszary. (w:) Ludwikowska-Kędzia M., Wiatrak M. (red). Znane fakty-nowe interpretacje w geologii i geomorfologii Gór Świętokrzyskich. Instytut Geografii UJK w Kielcach, 75-89.

Ludwikowska-Kędzia M., 2007. Wybrane cechy strukturalne i teksturalne deluwiów Pasma Bielińskiego w rejonie Huty Starej Koszary i ich wymowa paleogeograficzna. (w:) Ludwikowska-Kędzia M., Wiatrak M., (red.). Różnorodność środowiska geograficznego Gór Świętokrzyskich w badaniach regionalnych. Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych t.VIII, IG AŚ w Kielcach: 95 -114.

Wachecka-Kotkowska L., Ludwikowska-Kędzia M., 2007. Plenivistuliański poziom wysoki w dolinach rzek Luciąży (Równina Piotrkowska/Wzgórza Radomszczańskie) i Belnianki (Góry Świętokrzyskie) - porównanie cech strukturalnych i teksturalnych osadów. Acta Geographica Lodziensia 93: 107-133.

Ludwikowska-Kędzia M., Smolska E., 2007. Wskaźnikowe cechy uziarnienia aluwiów i ich znaczenie we wnioskowaniu o dynamice procesu. Przegląd Geologiczny vol. 55/3 :200-202.

Ludwikowska-Kędzia M., 2007. Uwagi o budowie i wieku plejstoceńskich teras doliny rzeki Belnianki na odcinku Smyków – Słopiec Szlachecki (Góry Świętokrzyskie). (w:) Smolska E., Giriat D., (red.). Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady. UW WGiSR, Warszawa: 269-286

Ludwikowska-Kędzia M., Wiatrak M., Olszak I., Bluszcz A., 2006. Litostratygrafia plejstoceńskiego tarasu wysokiego doliny Łagowicy w rejonie Masłowca (SE część Gór Świętokrzyskich). Przegląd Geologiczny vol.54/11: 953-962.

Ludwikowska-Kędzia M., Sala S., 2003. Regionalizm jako konsekwencja procesów globalizacji oraz jego wpływ na turystykę. (w:) Jędrzejczyk I., Młynarski W. (red) Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego. AWF w Katowicach: 72-80.

Ludwikowska-Kędzia M., Nita M., 2002: Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie). Przegląd Geologiczny, vol.50/10: 875-879.

Ludwikowska-Kędzia M., 2001 – Uwagi dotyczące rzeźby, cech i wieku osadów rejonu torfowiska Białe Ługi. (w:) Żurek S., (red). Rezerwat torfowiskowy Białe Ługi. Wyd. Hominii, Bydgoszcz: 41-46.

Ludwikowska-Kędzia, M., 2000. Ewolucja środkowego odcinka doliny Belnianki w późnym glacjale i holocenie (w języku polskim). Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa. 1-181.

Starkel L., Gębica P., Kalicki T., Ludwikowska M., Niedziałkowska E., 1999. Chronostratygrafia aluwiów i form fluwialnych w południowej Polsce (Agradacja w mniejszych dolinach Wyżyn Polskich – na przykładzie Belnianki). (w:) Pazdur A., Starkel L., (red). Geochronologia górnego czwartorzędu Polski, Wyd. Wind.–Wojewoda, Wrocław: 133-155.

Kowalkowski A., Ludwikowska M., 1993. Katena gleb na południowym stoku Góry Plebańskiej w zlewni Bobrzyczki, Monitoring Świętokrzyski Regionu Świętokrzyskiego, KTN, Kielce. z.1: 101-108.

Publikacje do pobrania

Alternative interpretations of grain-size data from Quaternary deposits
Katena gleb na południowym stoku Góry Plebańskiej w zlewni rzeki Bobrzyczki
Litostratygrafia plejstoceńskiego tarasu wysokiego doliny Łagowicy
w rejonie Masłowca (SE część Gór Świętokrzyskich)
Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi
(Góry Świętokrzyskie)
Depositional environment of the glacigenic deposits from the Holy Cross Mountains (Poland) – interpretation based on macro- and microstructure analyses