GRZEGORZ PABIAN

e-mail: 

tel: 

pokój: III piętro, nr 320

 


WYKSZTAŁCENIE

- Technikum Geologiczne im. St. Staszica w Kielcach, spec. – wiercenia poszukiwawcze, tytuł -  technik wiertnik (1983 – 1988).

- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Kuratorium Oświaty w Kielcach – tytuł mistrza w zawodzie górnictwo odkrywkowe (2005).

- Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu i Środowisku, kierunek – Turystyka i rekreacja, specjalność – animacja turystyki i rekreacji, tytuł zawodowy – licencjat (2006 – 2009).

- Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek – Geografia, specjalność – geografia z turystyką, tytuł zawodowy – magister (praca magisterska oceniona jako bardzo dobra z wyróżnieniem), (2009 – 2011).

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – studia podyplomowe w zakresie „Górnictwa odkrywkowego” (2013 – 2014).

- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii – studia doktoranckie
w dyscyplinie geografia
(2014 – nadal).

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

- Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A. w Sitkówce, praca w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego na stanowisku – operator wiertnicy (1988 – 2006).

- Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, stanowisko – specjalista ds. turystyki i promocji, realizacja zadań z zakresu turystyki i promocji (2007 – 2009).

- Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach – prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów: planowanie w turystyce i promocja produktu turystycznego na kierunku Turystyka i rekreacja – II stopnia (2011 – 2013).

- Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach, stanowisko – specjalista ds. turystyki, prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, realizacja zadań z zakresu rozwoju i promocji turystyki w gminie, prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej (2009 – 2015).

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Moje zainteresowania naukowe dotyczą obszaru Gór Świętokrzyskich (w szczególności Kieleckiego Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych tzw. Białego Zagłębia), Pienin oraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i skupiają się wokół następujących tematów badawczych:

1. Inwentaryzacja i waloryzacja geoturystyczna nieczynnych wyrobisk odkrywkowych

2. Wpływ odkrywkowej eksploatacji złóż surowców skalnych na krajobraz

3. Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów pogórniczych

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Kierunek Geografia:
 - geologia – ćwiczenia terenowe
 - sozologia stosowana

 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

- Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach,
- Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” w Kielcach,
- Klub Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK w Kielcach,
- Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa                         Świętokrzyskiego,
- Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach.

 
CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH 

- Grzegorz Pabian: Krajobraz górniczy i poeksploatacyjny okolic Kowali w gminie Sitkówka-Nowiny (Góry Świętokrzyskie) oraz perspektywy jego wykorzystania
w geoturystyce. (Międzynarodowa konferencja naukowa – Krajobraz i turystyka
w warunkach zrównoważonego rozwoju. Kielce – Sobków, 5-7.07.2012 r.),

- Grzegorz Pabian: Możliwości zagospodarowania nieczynnych wyrobisk górniczych na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny w Górach Świętokrzyskich. (XVIII Konferencja naukowa – Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze. Kielce, 05.04.2013 r.),

- Grzegorz Pabian: Rozwój geoturystyki i edukacji przyrodniczej w gminie Sitkówka-Nowiny. (Konferencja naukowa – Kierunki rozwoju geoturystyki i wsparcie ochrony georóżnorodności w regionie świętokrzyskim. Chęciny, 14.06.2013 r.),

- Grzegorz Pabian: Walory geoturystyczne Geoparku „Białe Zagłębie” i możliwości ich zagospodarowania. (I Konferencja naukowa – Dziedzictwo geologiczne gminy Sitkówka-Nowiny. Nowiny, 12.10.2013 r.),

- Grzegorz Pabian: Wyrobiska odkrywkowe – ważny składnik krajobrazu „Białego Zagłębia”. (XIX Konferencja naukowa – Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze. Kielce, 11.04.2014 r.),

- Grzegorz Pabian, Katarzyna Pabian: Rozwój edukacji przyrodniczej na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu. (Świętokrzyskie Seminarium Dydaktyczne pt. Przyrodnicy zmieniają świat. Kielce, 14.11.2014 r.),

- Grzegorz Pabian: Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych na przykładzie wybranych geostanowisk Wzgórz Chęcińskich – stan aktualny i perspektywy rozwoju. (XX Konferencja naukowa – Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze. Kielce, 10.04.2015 r.),

- Grzegorz Pabian: Inwentaryzacja wybranych obiektów Wzgórz Chęcińskich
w kontekście geoturystycznego wykorzystania. (I Międzynarodowa konferencja naukowo-branżowa, Geologia – Zdrowie – Ekologia nt. „Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionie”. Nowy Targ, 17-18.04.2015 r.),

- Grzegorz Pabian: Tereny poeksploatacyjne – szansą rozwoju geoturystyki
w regionie świętokrzyskim. (I Ogólnopolskie forum pt. „GEO-PRODUKT: od geologii do produktu turystycznego”. Kielce – Chęciny 24-25.09.2015 r.).

 

PUBLIKACJE

I. Artykuły

Pabian G. & Biernat T., 2011. Inwentaryzacja wybranych obiektów geologiczno-górniczych gminy Sitkówka-Nowiny w aspekcie ich geoturystycznego udostępnienia. [W:] Strzyż M. & Świercz A. (red.) Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych - teoria i praktyka. Probl. Ekol. Krajobr., 29: 97-106. (6 pkt.)

Pabian G., 2012. Krajobraz górniczy i poeksploatacyjny okolic Kowali w gminie Sitkówka-Nowiny (Góry Świętokrzyskie) oraz perspektywy jego wykorzystania w geoturystyce. Rocz. Świętokrz., Ser. B, Nauki Przyr., 33: 93-108. (1 pkt.)

Pabian G., 2014. Możliwości zagospodarowania nieczynnych wyrobisk górniczych na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny w Górach Świętokrzyskich. Prz. Geol., 62: 147-150. (7 pkt.)

Pabian G., 2015. Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych na przykładzie wybranych geostanowisk Wzgórz Chęcińskich – stan aktualny i perspektywy rozwoju. Prz. Geol., 63: 470-474. (7 pkt.)

 

II. Streszczenia referatów

Pabian G., 2013. Walory geoturystyczne Geoparku „Białe Zagłębie” i możliwości ich zagospodarowania. Głos Nowin geologiczny, 1/2013: 5.

  

III. Publikacje popularnonaukowe i turystyczne

 Pabian G., 2006. Geologiczny raj, Głos Nowin, 11/2006: 5.

Pepasiński A., Pabian G., Seweryn K., 2007. Przewodnik po gminie Sitkówka-Nowiny, Urz. Gm. Sitkówka-Nowiny: 1-21.

Pabian G., 2008. Opis krajoznawczy Góry Berberysówki, nazywanej również Dobrzeszną lub Pankiem, Głos Nowin, 8/2008: 12.

Pabian G., 2010. Inwentaryzacja przyrodniczo-krajoznawcza wybranych obiektów geologiczno-górniczych gminy Sitkówka-Nowiny, Głos Nowin, 5/2010: 10-12.

Kroczak M., Krupa S., Pabian G., 2011. Opracowanie tekstu dla Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny – mapa turystyczna w skali 1:170 000 i 1:125 000, ROTWŚ & Amart Media, Kielce-Kraków.

 

IV. Konsultacje wydawnictw turystycznych

Jędrychowski J., Pabian G., Poros M., Kowalski D., 2011. Przewodnik Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, 1-80.

Biesiada E., Gontek Z., Jaros M., Kowalski D., Pabis A., Pabian G. 2009. Góry Świętokrzyskie – mapa turystyczna w skali 1:75 000, Amart Media & ROTWŚ, Kielce-Kraków.

Gontek Z., Motyl S., Jaros M., Janusz R., Pabian G., Gawlik J., Strójwąs P., Skrzyniarz J., Maj P., 2009. Świętokrzyskie Województwo - mapa turystyczna w skali 1:200 000, Amart Media & ROTWŚ, Kielce-Kraków.