MARIA GÓRSKA-ZABIELSKA

e-mail:maria.gorska-zabielska@ujk.edu.plgorska@man.poznan.pl 

tel: 41 349-64-20

pokój: III piętro, nr 316

Dyżur: środa 18.00-20.00 po uprzednim umówieniu się drogą mailową
(maria.gorska-zabielska@ujk.edu.pl)


Zainteresowania badawcze

- georóżnorodność Kielecczyzny oraz Pomorza Środkowego i Zachodniego 

  w kontekście analizy petrograficznej osadów glacjalnych i identyfikacji 

  głazów narzutowych, w tym pomników przyrody nieożywionej

- uwarunkowania środowiskowe rozwoju geoturystyki

- potencjał geoturystyczny Pojezierza Drawskiego, Pojezierza Myśliborskiego,

  południowo-zachodniego Mazowsza, regionu świętokrzyskiego

- geoturystyka w mieście


Posłuchaj o geoturystyce miejskiej w Pruszkowie

(Rozmowa pochodzi z porannej audycji w mazowieckim Radio dla Ciebie z

dn. 12 grudnia 2016 r.)


- kamienna architektura świeckiego i sakralnego dziedzictwa kulturowego

  Polski pn.-zach. w świetle analizy skandynawskich eratyków przewodnich

- geozasoby plejstoceńskich stref glacjomarginalnych Wielkopolski i Pomorza

  Środkowego – ich rozpoznanie, ochrona i upowszechnienie

- petrografia żwirów średnioziarnistych osadów lodowcowych późnego pleni

  vistulianu w pn.-zach. Polsce (Wielkopolska, Pomorze Zachodnie

  i Środkowe) oraz w pn.-wsch. Niemczech (Meklemburgia i Pomorze

  Przednie)

- fennoskandzkie eratyki przewodnie osadów akumulacji glacjalnej fazy

  leszczyńskiej, poznańskiej i pomorskiej plenivistulianu NW Polski i NE

  Niemiec,

- charakterystyka wybranych cech teksturalnych osadów glacjalnych

  (granulometria, obróbka, obtoczenie i zmatowienie powierzchni ziarn

  kwarcu, skład minerałów ciężkich),Bieżące projekty badawcze

- Geopark „Kraina Lodowcowa nad Odrą” – współpraca z mgr R. Dobrackim 

  (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 

  Zakład Regionalny Geologii Pomorza w Szczecinie) oraz Burmistrzem  

  Morynia mgr J. Maranda (Urząd Miejski w Moryniu); współrealizacja  

  projektu „Kamień w naturze, historii i kulturze”

- „Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach.

  Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia” – grant Ministerstwa

  Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Archeologii i 

  Etnologii PAN w Poznaniu

- Georóżnorodność Kielecczyzny w ocenie stanu zachowania głazów narzutowych

   projekt z udziałem studentów geografii Instytutu Geografii UJK

- Kamienna architektura świeckiego i sakralnego dziedzictwa kulturowego Polski

  północno-zachodniej w świetle analizy skandynawskich eratyków

  przewodnich

- Geowalory turystyczne pd.-zach. Mazowsza

Pełnione obecnie funkcje
Wyróżnienia i nagrody
Bieżące zajęcia dydaktyczne
Wybrane publikacje

POWRÓT